NOTIKUMI

img
Filmu vakars
DEJAS FILMU VAKARS / DANCE FILM EVENING
Pasākums

1.augusts plkst.20.30 Lūznavas muižā

On August 1st at 8.30 pm in manor of Luznava

 

1. “Pamošanās” / “Awakening” (11:23)

2. “Lucid” (1:51)

3. “Sakura sapņi” (“Garu valstībā”) / “Sakura Dreams” (“In the Realm of Spirits”) (13:25)

4. “Uz dzestriem pirkstu galiem” / “On the cool fingertips” (1:10)

5. “Un atkal par to pašu” / “And again about the same” (50 min.)

 

DEJAS FILMU VAKARA PROGRAMMA

1. “PAMOŠANĀS”  (11:23)

Autori: Rūta Ronja Pakalne & Jānis Rizhovs
Horeogrāfija: Rūta Ronja Pakalne
Foto: Jānis Rizhovs
Radošā komanda: Maria Solei Jaarvet, Karmen Teesi Pregel, Marlen Millerman, Maryl – Liis Ruutelmaa
Māksliniece: Kaia Tungal
Skaņu miksētājs: Dillon Stherland
Producenti: Helena Pihel, Siim Toniste
Redaktori: Janis Rizhovs, Rūta Ronja Pakalne
Pirmizrāde HIIMAA DEJAS FESTIVĀLĀ 2016.gada 7.augustā

2. „LUCID” (1:51)
Stāsts par smagiem mēģinājumiem izkļūt no ienaidnieka cilpas, kas nav ārpusē, bet tevī iekšā. Ikreiz, kad cīnies ar neredzamām grūtībām, ir tikai viena izeja: ceļš uz nākotni. Filmas sauklis – cik reižu ir jākrīt, lai patiesi pieceltos?
Izpildītājs: David Lazarev
Režisors: Ri Shirotsuki
Foto režisori: Otomārs Bērziņš, Ansis Blumbergs

3. „SAKURA SAPŅI” („GARU VALSTĪBĀ”) (13:25)
Filma ir dejas teātra kompānijas „Re-United Now-Here” iniciatīva Sakurako vadībā, kas izdomāja un sarakstīja šo stāstu. Kopā ar filmu veidotāju Chris Rudz, Sakurako, būdama filmas režisore, izveidoja arī horeogrāfiju Kioto dejotāju trupai (vadītājs Noriko Omura). Fils Vons (Phil Von) sadarbībā ar japāņu mūziķiem izveidojis filmas oriģinālmūziku, kas tapusi turpat Japānā.
Šī dejas īsfilma, prologa episode “Garu valstībā” atklāj, kā stāsts par “Sakura sapņiem” aizsākās senos laikos, kad dievi un cilvēki bija vienotā harmonijā, saglabājot trauslo līdzsvaru starp divām pasaulēm. Sakura gars tika nosūtīts uz cilvēku pasauli, lai aizstāvētu mainības likumus, kamēr nepaklausīgais gars Taifūns bija nonācis brīvībā. Kosmiskajā laikā un telpā, neveiksmīgi mēģinot atturēt Taifūnu no nonākšanas cilvēku pasaulē, senais gudrības gars izsauca dažus palīgus. Senais gars un tējas dievība nodeva savas dejas un tējas zināšanas Sakura garam, lai tas kļūtu par geišas modeli cilvēku pasaulē.
Tā sākusies karmiskā sāga, kas stiepjas caur neskaitāmām dzīvēm, stāstot stāstu par cīņu starp mūžīgiem ienaidniekiem, neiespējamo mīlestību un draudzību vairāku dzīvju garumā.

4. “UZ DZESTRIEM PIRKSTU GALIEM” (1:10)
uz dzestriem pirkstu galiem
es dzestru dvašu pūšu
to lielo saules rietu
nekad es nedabūšu…

Ideja: Arta Lipora

Dzeja: Knuts Skujenieks

Mūzika: Arta Lipora

Horeogrāfija/deja: Lilija Lipora

Operators: Edgars Lipors

5. “UN ATKAL PAR TO PAŠU” (50 min)
Olgas Žitluhinas dejas kompānijas un grupas „Dzelzs vilks” sadarbības rezultātā 2005. gadā tapa dejas izrāde „Un atkal par to pašu. I daļa”. Tā bija pirmā abu sadarbība, kas dažādos mūzikas un dejas projektos turpinās vēl joprojām. Šī izrāde ir visvairāk rādītais trupas projekts gan Latvijā, gan ārvalstīs. Turklāt izrāde notikusi ne tikai tradicionālās teātra telpās, bet arī dažnedažādās netradicionālās vietās.
Pirmizrādi Sapņu fabrikā filmēja operators un režisors Jānis Rēdlihs, tāpēc pēc vairāku gadu pārtraukuma radās doma uzfilmēt filmu, fiksēt sajūtas, tikšanās un apkopot pārdomas izrādes video versijā. Tā filmēta dažādas vidēs, gadalaikos, interjeros un eksterjeros.
Filma ir par to pašu… par to pašu mīlestību, kura ir tik skaista un tāla. Kā sārta pamale vasaras vakaros, kā atmiņas par bērnības zemeņogām uz mēles. Vienmēr gaidīt, cerēt, tiekties. Un nikni mesties pakaļ, ķert, grābt un grūstīties…

Horeogrāfija: Olga Žitluhina
Deja: Ilze Zīriņa, Ramona Galkina, Santa Grīnfelde, Andris Kačanovskis, Dmitrijs Gaitjukevičs, Andrejs Filipovs u.c.
Operators: Jānis Rēdlihs
Mūzika: „Dzelzs vilks” – J.Kaukulis, K.Tobis

*Festivāla ietvaros pasākums apmeklētājiem bez maksas.

DANCE FILM EVENING PROGRAM 

1. “AWAKENING” (11:23)
Film by Rūta Ronja Pakalne & Jānis Rizhovs
Choreography: Rūta Ronja Pakalne
Photography: Jānis Rizhovs
Cast: Maria Solei Jaarvet, Karmen Teesi Pregel, Marlen Millerman, Maryl – Liis Ruutelmaa
Art: Kaia Tungal
Sound Mixing: Dillon Stherland
Produced By HTF: Helena Pihel, Siim Toniste
Editors: Janis Rizhovs, Rūta Ronja Pakalne
Priemiere@ HIIMAA DANCE FESTIVAL 7th August 2016

2. „LUCID” (1:51)
A story of hard try to break away from the loop of enemies, which are not around you, but inside you. Everytime you fight with invisible troubles, there’s only one way to escape: running towards the future.
Slogan: How many times you must fall for one rise?

Performed by David Lazarev
Directed by Ri Shirotsuki
Directors of Photography Otomārs Bērziņš, Ansis Blumbergs

3. “SAKURA DREAMS” („IN THE REALM OF SPIRITS”) (13:25)
This is a film by Re-United Now-Here an initiative led by Sakurako, who conceived and written the story. Together with a film maker Chris Rudz, Sakurako directed the film, creating a choreography for the Kyoto team of dancers led by Noriko Omura. Phil Von created an original sound track in collaboration with the Japanese musicians working in situ.
This is a short dance film, a prologue episode “In the Realm of Spirits” reveals how the story Sakura Dream has begun in the ancient times when spirits and humans were striving together in harmony maintaining the precarious balance between the two worlds.
The spirit of Sakura was sent to the human world to advocate the law of impermanence, while the disobedient spirit of Typhoon has descended arbitrarily. In the transitory space, the senior spirit of wisdom summoned some assistance in a failing attempt to prevent Typhoon from descending in the human world. The senior spirit and the deity of tea has transferred their knowledge of dance and tea to Sakura spirit, so she could become the prototype of the geisha in the human realm.
This is when the karmic saga stretching throughout countless lives has begun, telling the story of struggle between the mortal enemies, the impossible love and friendships lasting several live times to be revealed in the next episode.

4. “ON THE COOL FINGERTIPS” (1:10)
On the cool fingertips
I’m blowing cool breath
That greatest sunset
I will never get..
Idea: Arta Lipora

Poetry: Knuts Skujenieks

Music: Arta Lipora

Choreography/dance: Lilija Lipora

Operator: Edgrs Lipors

5. “AND AGAIN ABOUT THE SAME” (50 min)
In result of collaboration between Olga Žitluhina’s dance company and music group „Dzelzs vilks” in 2005 was made dance performance „And again about the same. Part I” („Un atkal par to pašu. 1.daļa.”). That was first their collaboration that is still continues in different music and dance projects. This piece is most represented project of company in Latvia and abroad as well. Besides performance has happened not only in traditional theatre rooms, but also in different unconventional places.
The premjere in „Sapņu fabrika” was filmed by operator and director Jānis Rēdlihs, therefore after the break of several years there was idea to make a movie, record the feelings, meetings and sumu p the reflections in the video. It was filmed in various environments, seasons, interiors and exteriors.
The film is about the same… about the same love that is so beautiful and long. As a rosy pam in the summer evenings, as memories of childhood strawberries on the tongue. Always wait, hope, strive. And daring to catch up, catch, grab and hustle…

Choreography: Olga Žitluhina
Dance: Ilze Zīriņa, Ramona Galkina, Santa Grīnfelde, Andris Kačanovskis, Dmitrijs Gaitjukēvičs, Andrejs Filipovs u.c.
Operator: Jānis Rēdlihs
Music: „Dzelzs vilks” – J.Kaukulis, K.Tobis

 *Entrance to event is for free.